اخذ گواهی نامه دانش بنیان تولیدی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

According to the Qualification of Tooseal Products by science & Technology national agency and Obtaining Nano Scale Certifications, We Are Honored to Obtain knowledge-Based Certification for our Tooseal Products